Volver

Molinet de Vent de la Partida de la Forqueta

Código
10
Denominación
Molinet de Vent de la Partida de la Forqueta
Municipio
CABANES
Comarca
LA PLANA ALTA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Partida de la Forqueta
Barrio
Molinet de Vent
Fecha construcción
S.XVIII ó XIX?
Fecha transformaciones
Parcialment destruit per un bombardeig a la passada guerra.
Acceso tradicional
Per una senda que arrancava d'uns corrals pròxims al molí (al nord)
Nuevo acceso
No existeix
Edificio instalación
No té cap tipus d'ús
Estado contexto
El risc de conservació depen de les inclemencies del temps i les intervencions incontrolades
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués; Jaume Buigues i Vila
Fecha
22/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí es localitza al cim d'un tossal de forma aplanada i suaus costeres situata al sud de la vila de Cabanes. Als peus d'aquest tossal, al ponent i nordoest, s'esten l'ampli i fèrtil Pla de l'Arc, de sòls quaternàris, mentre que a llevant es situa el muntanyam secundari que arriba fins a la Ribera
El tossal on s'ubica el molí correspon a una zona marginal, amb una vegetació natural de brolles i matolls mediterranis, i aprofitament ramader residual
En general correspon a propietats privades
Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, de semblant amplària que alçada, que s'assenta sobre la roca natural. Està bastit amb blocs calcàris travats amb morter de calç que defineixen un mur d'uns 100 cms. de gruixa
Una part important de l'estructura del molí fou assolada durant l'anterior guerra, tanmateix podem esbrinar en l'obra conservada les característiques principals del molí
Presenta dues portes, una orientada a l'oest, amb brancalades de paredat i llinda perduda, i l'altra, orientada al nord, amb brancalades de carreus d'arenisca blanquinosa i llinda desapareguda
A la planta baixa s'observen les escasses restes conservades de l'escala, de planta semicircular i obra de paredat
La volta, també de paredat amb abundant morter de calç, conserva uns 1/3 de l'original, sent un element construit amb posterioritat al mur
Al pis superior, escassament conservat, només s'observa un forat quadrangular sobre el mur que correspondria al lloc on s'encaixaria una biga de la maquinària
A la part conservada del molí no s'observa cap obertura ni finestra. A l'interior (sobre la volta) es conserven restes d'enlluit de morter així com alguna taca de pintura blanca de calç
Els materials utilitzats en la construcció son la pedra calcària del mateix indret, carreus de arenisca (orige local o comarcal) i morter de calç
La tècnica constructiva es el paredat comú de maçoneria de pedres calcàries, carejades o no, disposades en filades més o menys horitzontals, travades amb morter de calç rosat no molt consistent
Només a una certa distància del molí, cap al nord, es localitza un corral d'ovelles, més relacionat però amb la vila que no pas amb el molí o la utilització del tossal com a lloc de pastura
Al ponent del molí, pel Pla, corre en direcció nord.sud (més o menys) la carretera comarcal 238, successora de l'antiga Via Augusta esdevinguda ara un camí terrer d'ús bàsicament agrícola

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica, vent.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.