Volver

La Fabriqueta (Rajolar)

Código
18
Denominación
La Fabriqueta (Rajolar)
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Valencia, 94
Barrio
Barri de Valencia
Fecha construcción
S.XIX
Acceso tradicional
Vora al mateix carrer Valencia
Edificio instalación
El forn no s'utilitza però si el torn, trobant-se prou bé
Estado contexto
Be
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La fàbrica, al ser encara utilitzada, manté la distribució, poc más o menys, d'una fàbrica antiga. Es tracta d'un edifici estret i allargat, amb una superficie aproximada de 500 m2. Consta de varies altures distribuides d'una forma irregular, amb diferents habitacions i espais. L'edifici està construit mampost de pedra i morter amb diferents retocs al llarg del temps per al seu manteniment
Els elements que a nosaltres ens interessen son en primer lloc unes basses de decantació de l'argila; consta de tres basses intercomunicades entre si construides a base de fang, taulells, rajoles, atobons, etc. Quasi adosades a elles es troba el forn moruno. Consta de dues parts, una inferior o càmara de combustió a la que s'accedia per unes escales, i la part superior o càmara de cocció, situada a nivell de pis. Les dues es presenten abovedades amb uns orificis per permitir el pas del fum i del calor per a la cocció. El forn es presenta quadrat a l'exterior però redò a l'interior, amb un tipus de obra de tobes i mampost
En una de les estancies superiors es on es sotua l'altre element que ens interesa, el torn de terrisser, que actualment encara utilitzen per fer la cxeràmica
Sols comentar que es de fusta, amb dues rodes situades en un gran banc. L'inferior es prou ampla i al empentar amb el peu, com es situa en un eix, fa rodar molt de presa la roda superior, molt més menuda

Proceso

Esta fàbrica conserva gran quantitat d'elemnts ambels que podrem seguir, poc més o menys, el procés de fabricació de loza. La descripció de l'edifici i dels espais ja l'hem feta en latres apartats així que ara sol comentarem el procés. Este comença en la mina, que estaben situades en diferents llocs del terme municipal o en altres. Una vegada en la fàbrica comença un procés de decantació de l'argila en les basses que podem veure encara en la fàbrica. Açò es fa per a obtindre diferents tipus de densitats en les argiles, unes més depurades altres un poc més bastes i que s'utilitzaran en diferents moments de la fabricació. Una vegada es deixa evaporar l'aigua, resta una pasta que deixava durant un temps variable pegada a la paret del forn i ella sola caia quan estaba ja bona per treballar-la. Actualment este procés no es fa ja en esta fàbrica perque l'argila ja la porten feta, ells sols fan un parell de decantacions a l'any i les mesclen. Segons els terrissers d'esta fàbrica la qualitat de la pasta decantada en estes basses és molt superior perque porten total una serie d'elements, com per exemple fongs, que la fan particular, i per aixó, encara les mesclen Després, el fang es procedeix a treballar al torn de terrisser, que ací, actualment, encara es treballa amb el peu com antuvi; assenyalar que també tenenun torn elèctric. Una vegada realitzada la peça desitjada, es procedeix a deixar-la secar i després es cou al forn moruno. Actualment la cocció es realitza en forns elèctrics i no en el moruno. En el forn moruno, les diferents peces es ficaben en uns recipients ceràmics redons (que podem veure en la foto), per protegir-los del foc directe i per a que es cogueren millor. El s'omplia fins que es gelava el forn i es podia accedir a l'interior per durar 3-4 dies des de que començava fins que es gelava el forn i es podia accedir a l'interior per traure la ceràmica. Esta era la primera cocció, ja que en la ceràmica decorada quasi sempre s'han fet almenys dos coccions, una per al bescuit i l'altra per al vernís. Així, una vegada realitzada la primera cocció, es procedeix al seu pintat, que actualment encara poden veure a la mateixa fàbrica. Després es realitzava un asegona cocció d'igual forma que l'anterior. Una vegada acabada la peça ja es podia utilitzar

Calendario

Com ja he comentat la fàbrica encara conserva els diferents espais dintre del procés productiu. Breument explicaré que en primer lloc ens trobem les tres basses de decantació de l'argila. Al seu costat es situa el forn i enfront d'este el magatzem de la llenya. Al seu costat es trobava el lloc on treballaven el fang encara que actualments'han traslladat a altres estancies de la fàbrica, així com també els forns electrics utilitzats actualment. En unes de les estancies superiors es on trobem actualment els torns de terrisser, així com també un dels llocs utilitzats per que es seque la ceràmica abans de coure's, ja que es una zona on més fàcil es ventil.la i li pegue el sol

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.