Tornar

Torre Reixes

Codi
03.32.014-028
Denominació
Torre Reixes
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Camino de Alicante a Benimagrell
Època
S.XVI
Ús primitiu
Defensivo
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009725
Fecha anotación
14/04/97
Tipus de delimitació
Genérico

Aquesta torre situada en l'horta d'Alacant, forma part d'una construcció residencial de grans dimensions Sembla que la torre va ser realitzada amb independència estructural de la resta de la casa, tal com es posa de manifest en les unions amb l'altra edificació. És una construcció de planta quadrada amb cinc metres de costat i catorze metres d'alçària aproximadament. Està realitzada amb carreuat de grans mides, els cantons presenten carreuat que servix de reforç estructural, igual que els carreus que recorren la torre a manera de cinturó per damunt de la base atalussada. Presenta nombrosos buits de finestres en la façana est. L'accés es troba a mitja altura en la cara nord i s'accedix pel vestíbul de la casa annexa. Té quatre plantes comunicades per una escala de caragol de radi reduït. L'última planta està realitzada en terrassa plana. El coronament es fa mitjançant una barana massissa que acaba en una motlura classicista amb piràmides i boles, elements que permeten situar-la cronològicament a finals del segle XVI. Les finestres sembla que van ser engrandits en algun moment de la història de l'edifici, utilitzant per a això carreus de grans dimensions que resolen constructivament la llinda. En l'interior l'estructura és llenyosa amb revoltó de rajola formant l'encofrat. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.