Tornar

Rajolar de Farinós

Codi
4
Denominació
Rajolar de Farinós
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
El Divendres de Quart
Data construcció
1930 ca.
Accés tradicional
Camí de Silla o Alquerieta Dolors
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El rajolar està situat en el camí de Silla o Alqueria Dolors, dins el terme municipal d'Aldaia.
Construit en el 1930 aproximadament, feia servir en un principi com a principal font d'energia el vapor d'aigua juntament amb altre tipus d'energia com el gas pobre. Actualment s'utilitza com a combustible la serraura, que permet un major control de la intesitat i durada del calor.
La fàbrica abasteix aquesta i altres poblacions del voltant de materials per a la construcció, aprofitant al mateix temps la proximitat i la facilitat d'extracció de terres argiloses
El procés de producció comença amb la preparació i mescla de diferents terres per formar un fang de qualitat. Una vegada elaborada, la materia prima és modelada amb plantilles per fer diferents elements, rajoles, teules, etc. Posteriorment es deixa secar i finalment es cou dins el forn continu o Hoffmann, que permet introduir material per a la cocció de forma continua sense interrompre el procés
Cadascuna de les funcions té un espai delimitat amb les característiques constructives apropiades per a cada cas.
Els edificis més destacats són el secador i el forn amb el seu fumeral.
Pel que fa al pavelló de secat, està construit amb pilars de rajola de fang cuit amb coberta a dues aigües de planxes de fibrocement sobre encabellades de ferro. El resultat és una nau de planta rectangular amb pilars de rajola de fang cuit amb coberta a dues aigües de planxes de fiborcement amb ampli espai interior resguardat de la pluja i suficientment ventilata per afavorir el procés de secat.
L'altra construcció és el forn continu o Hoffamnn amb murs de gran espesor que combinen materials de maçoneria i rajola de fang cuit, amb coberta a dues aigües de planxes de fibrocement. Aquest edifici presenta dos nivells. En la planta baixa se situa el forn, que consta de dues naus longitudinals unides en els seus extrems per trams de forma semicircular. Les naus presenten diferents obertures a l'exterior, amb forma d'arc, per on s'introdueixen les rajoles i els materials per a la cocció. El sostre és una volta de rajola que arranca des de terra, amb algunes obertures en la part superior per on s'introdueix el combustible i es controla la ventilació. Sobre la volta s'alça un segon nivell de poca alçada, amb coberta a dues aigües feta de planxes de fobrocement sobre bigues de ferro, on està la maquinaria que distribueix el combustible als diferents trams del forn i les trampilles de ventilació que serveixen per controlar la intensitat i la duració del foc durant el periode de cocció.
Per últim hi ha el fumeral, actualment en desús, adossat al forn. És un fumeral de base quadrada rematada per una xicoteta cornisa, sobre la qual s'alça el fust o canó del fumeral de secció octogonal que va fent-se més estret alhora que creix en altura. El remat del fumeral està format per dos anells entre els quals hi ha un tram de fust. Aquest remat té la funció de protegir l'obra de rajola de l'aigua de pluja.
Atenent a la seua tipologia dins el sector industrial ens trobem amb una fàbrica-màquina, açò, juntament amb el seu caràcter artesanal i temporal, dona lloc a una construcció abocada a cobrir una funció determinada sense tenir en compte la qualitat dels materials o la cura dels acabaments i elements estilístics o decoratius.
Les principals intervencions han estat la substitució del sostre de teula àrab per planxes d'uralita, l'eixamplament de les obertures, així com la progressiva substitució del maquinari en funció de la font d'energia utilitzada en cada moment.
L'estat de conservació del conjunt és bo, execepte el fumeral que està greument deteriorat per l'excés de calor.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.