Tornar

Estació de Ferrocarril

Codi
6
Denominació
Estació de Ferrocarril
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Lluis Portavella, 2
Data construcció
Ca. 1890
Accés tradicional
C/ Lluis Portavella
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
8312601
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis del transport - Estacions de ferrocarril
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es tracta d'una estació de rodalies de tercer ordre de tipus estàndart, amb pavelló lateral i paral.lel a les vies. A banda del pabelló principal hi ha dues edificacions més, una per a serveis i un altra amb funció de magatzem i tallers. Totes separades entre si i paral.leles a les vies
La línia de ferrocarril és la que cobreix el tram València-Utiel que va ser construida en tres fases : La primera feia el recorregut de València a Bunyol i fou inaugurada en 1883. En una segona fase es cobria el tram de València a Utiel en el 1887 i posteriorment al 1947 s'amplia la línia fins a Madrid i Conca
La línia de València a Utiel va tenir un paper molt important en el transport de mercaderies des de L'obertura fins a mitjan dels anys cinquanta Aquestes mercaderies eren el vi, la fusta i el carbó vegetal d'Utiel Requena, el ciment de Bunyol, i el vi de Xiva i Xest
El pavelló principal allotja un ample vestíbul on es troba la taquilla, la validora, els serveis i una oficina. L'edifici de planta rectangular, d'una sola altura, mostra les façanes més llargues al carrer i a l'andana. Els murs perimetrals, construits en rajola i lluits, segueixen una continuitat estructural i decorativa definida pels buits que es segueixen de forma regular en les quatre cares, units, a més a més, per una línia d'imposta que recorre tot el perímetre de l'edifici seguint la base dels arcs. Dels cinc arcs que trobem a la façana que dona al carrer i a les andanes destaca el central, un poc més gran que els altres, que fa la funció de porta d'accés. La coberta de l'edifici és de quatre vessants amb teula àrab i amb un xicotet ràfec motllurat. A l'interior el sostre apareix amb l'estructura de bigues i biguetes amb tornapunta i coberta d'entabacat
L'altra edificació més xicoteta allotjava els serveis, i actualment està en desús. Es tracta d'una construcció de planta quadrada, d'una sola altura amb coberta de dues aigües rematad por teula àrab sobre una estructura de bigues i biguetes. Segueix la mateixa línia estilística que l'edifici principal
Per últim hi ha un altra construcció, més allunyada, amb la funció de magatzem. Es tracta d'una gran nau de planta rectangular i d'una sola altura L'estructura s'alça amb murs de càrrega sobre els que descansen encavallades de ferro belga que sostenen la coberta de biguetes i teula àrab
És una coberta de dues aigües amb un gran ràfec. A l'edifici original s'ha adossat una nova crugia a la part davantera, de dimensions més reduides, feta amb nous materials de construcció, però amb la mateixa estructura. Encara es pot vore en l'edifici original l'antiga comesa elèctrica
Pel que fa a la zona d'andanes trobem dues vies de tránsit amb lel seues respectives andanes i un accés subterrani que les comunica. A totes dues andanes s'ha construit recentment una marquesina de columnes i sostre pla
De les transformacions més significatives destaca la sobreelevació de les andanes i la rehabilitació dels edificis, així com la construcció del pas subterrani i l'eliminació del pas a nivell amb les barreres i la caseta per al guarda-agulles

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.