Tornar

Edifici de l'Associació Cultural i Recreativa

Codi
7
Denominació
Edifici de l'Associació Cultural i Recreativa
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Plaça Pais Valencià, 7
Data construcció
Ca.1920
Accés tradicional
Carretera de Madrid i València
Nou accés
Plaça del Pais Valencià
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Cases de cultura
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'edifici es troba al cantó de la plaça del Pais Valencià fent xamfrà, davant la seu de Bancaixa i l'Ajuntament de Quart de Poblet
Les associacions recreatives i culturals privades, com casino, liceus o ateneus, comencen a proliferar a mitjan segle XIX i són una referència obligada de la vida qüotidiana dels pobles a principi del segle XX. Aquestes societats, comencen amb un caràcter aristocràtic i burgués, i asoliren un gran desenvolupament. Amb la consolidació del sistema democràtic i amb l'arrivada de la llibertat d'associacionisme el ventall d'entitats es diversifica socialment i comencen a apareixer els cercles obrers o les cases del poble. L'Ateneu d'Alaquàs prendà un gran protagonisme en la vida social del poble, promoguent diferents festejos i activitats culturals com la música o esportives com la caça i la colombicultura
Els locals són centre de reunió per a la gent, de joc, de tertulia, de festa, de conferències, exposicions, i prenen un gran protagonisme en la vida social del poble durant un llarg periode de temps
El conjunt de l'edifici presenta una planta en forma trapezoidal i s'alça amb dues altures. Està construit en obra de rajola amb diferents tipus de revestiment, taulells, arrebossat de calç i arena o aplacat de ciment. La coberta es de dues vessants amb teula àrab
Davant de l'edifici queda un espai obert delimitat per una tanca en ferro de forja amb una bancada correguda adossada que serveix de seient. La tanca presenta una porta d'accés també de ferro amb un arc ansapaner flanquejat per dos figures de lleons i decoració en ferro de formes ondulants. Per la porta s'accedeix al pati davanter i està alineada amb la porta d'accés a l'edifici
La façana principal de l'edifici presenta dos nivells separats per una línia d'imposta. Al primer nivell hi ha una socolada de rajolets de ceràmica pintada que formen una composició geomètrica amb xicotets elements decoratius que omplin tot l'espai emmarcat circunferències amb la imatge d'un bust humà. Al centre es troba la porta d'accés d'arc de mig punt amb una tarja de ventall feta de fusta i vidre. La porta queda remarcada per franges que simulen la construcció en carreus de l'arc, una motllura que segueix el seu contorn semicircular per l'extrados de l'arc i una cartel.la que apareix en el lloc de la clau de l'arc. A cada costat de la porta hi ha dues finestres de fusta , amb tarja de ventall de fusta i vidre, emmarcades per una motllura que al mateix temps forma també un arc de mig punt que uneix a totes dues
Al segon nivell apareixen tres balcons de ferro de forja amb dcoració vegetal i formes ondulants que recolzats sobre mènsules també de decoració vegetal. Les portes de les balconades laterals són adintellades flanquejades per pilastres i frontó curvilini amb porta de dues ventalles i tarja feta de fetes de fusta i vidre. La balconada central presenta la porta simplemente adintellada i flanquejada per dues franges verticals de decoració vegetal
Rematant el segon cos apareix una cornisa motllurada coberta de teula àrab i a sobre un ampit amb una sanefa de rajolets de decoració vegetal trencat per un timpà semicircular que allotja un gran retaule ceràmic amb l'escut de la població i el nom de l'entitat
Les façanes laterals mostren una mínimadecoració i alternen les finestres de fusta amb tarja de ventall del primer nivell amb finestres adintellades amb ampit de ferro de forja en el segon nivell
Arquitectura i decoració s'emmarquen dins l'eclecticisme de l'època amb l'estil anomenat casticista que juga amb els elements clàssics i ornaments de tendència modernista
No presenta transformacions importants, s'ha substituit la porta principal de fusta per una metàl.lica i han estat tapiades dues finestres en la façana lateral. El seu estat de conservació en general és bo encara que presenta problemes d'humitat i desprendiment de revestiment en algunes parts Actualment encara continua en funcionament i és punt de trobada i d'activitats de tipus cultural per a la gent del poble

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.