Tornar

Assut de la Presa

Codi
29
Denominació
Assut de la Presa
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Prop del Mas de Vélez.
Data transformacions
Reconstrucciones sucesivas: innumerables, la última, en 1947.
Accés tradicional
Es troba immediatament aigües avall del modern assut que te la depuradora; aquest s'ha constru'it sobre els fonaments de I'antic i els materials de maçoneria s'han usat per a la nova escullera; per aquestes raons el primitiu va quedar practicament destruit.
Edifici instal·lació
Assut de la Depuradora d'Aigües.
Estat contexte
Regular.
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Assuts
Autor
Ajuntament de Paterna.
Data
26/10/09
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Tipo: Gravedad.
Altura (m.): 7.
Longitud de coronación (m.): 30.
Desagüe de fondo: Carece.
Tipode aliviadero: Vertido sobre coronación.
Tomas de agua: Una toma en la margen derecha.

Procés

L'abastiment d'aigua potable a la població de un área metropolitana com la de Valencia requereix de grans instal.lacions d'infrastructures. El pes demografic del nucli central de I'area, la ciutat de Valencia, genera problemes que molt sovint duen ser resolts fora del seu terme municipal. La ciutat de Valencia va solucionar I'abastiment d'aigua potable per a la seua població mitjançant la captació d' aigües del Túria construint una presa aigües amunt de I'assut de Montcada, en terme municipalde Manises, a mitjans del segle XIX. Aquesta presa conduia I'aigua a una important estació potabilitzadora, a partir de la qual, a través d'una canalització soterrania, que travessava els termes municipal s deManises, Quart de Poblet i Mislata, I'aigua arribava a Valencia on era distribuida per la xarxa soterrania de distribució. Al llarg deluajecte hi havia diverses infrastructures complementaries i de regulació (Els Filtres de Manises, els depósis soterranis en Quart de Poblet i Mislata, etc.). En principi la planta potabilitzadora es va situar en el propi casc de Manises,en el punt denominat Els Filtres fins on arribava I'aigua delTúria des de I'assut de la Presa a través, com s'ha dit, d'una canalització, de traçat recte, senyalitzada, de tant en tant, pels nombrosos "respiralls" de rajola que hi havia alllarg del seu recorregut soterrani, per tal de deixar eixir I'aire que hi havia a I'interior de la conducció. Les instal.lacions varen ser dutes a terme per la "Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia" per a la ciutat de Valencia. Posteriorment la xarxa d'aquesta societat va abastir d'aigua potable, a mes a mes, a diversos nuclis de població, recolzant-se amb I'aigua d'alguns pous locals. Des de I'estiu de 1980, les instaNacions de la estació potabilitzadora d'aigua del Túria, denominada" la Presa de Manises" varen ser reforzades amb la posada en servei de la nava planta depuradora de Picassent, la qual s'abasteix d'aigua del Xúquer a través del canal

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble