Tornar

Embassament, Paratge i Aqüeducte de la Vallessa

Codi
31
Denominació
Embassament, Paratge i Aqüeducte de la Vallessa
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Entorno de bosque y máquia mediterránea bien conservada. Destacable calidad paisajística en un ámbito metropolitano.
Barri
Vallessa de Mandor.
Edifici instal·lació
Embalse de fluctuación escasa. Acueducto.
Estat contexte
Bó.
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Embassaments
Autor
Ajuntament de Paterna.
Data
26/10/09
Notes
Resta de coordenades: 713803.929 - 4378966.722 / 713865.280 - 4378948.000 / 713733.020 - 4378911.800 / 713666.320 - 4378854.710 / 713644.080 - 4378723.920 / 713623.220 - 4378658.520. EI Paratge de la Vallessa de Mandor compren el termes de Paterna i Riba-roja. Probablement constitueix l'últim bosc tipicament mediterrani. PROTECCIÓ PARCIAL CATALEG ZONES HUMIDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Aprovat per acord del Consell de la Generalitat, 10/10/2002).
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es, junt a la propia ribera del Túria una de les poques reserves biològiques i I'últim residu de vegetació climatica que queda al centre de la plana valenciana. Segons el bioleg Vicente Pardo, aquest "pulmó verd" alberga especies faunístiques de singular valor, algunes de les quals es troben en perill d'extinció com el blauet, el gall de canyar, la tortuga mediterrania o la geneta. Mes d'un centenar d'especies hi ha catalogades en la zona entre peixos, amfibis, reptils, aus i mamífers. Tambe trobem especíes botaniques endemiques com I'albaida sed osa (Anthyllis henoniana subsp. valentina), el radet de gat d'espiga lIarga (Sideritis juryi) o el timó mascle (Teucrium edetanum), úniques al món. A més a més dels seus valors natural, ecológics. paisatgístics, botanics. etc, al seu interior hi ha elements de gran valor cultural i históric, com el poblat de I'edat del Bronze de la LIoma de Betxí. També al seu ambit hi ha I'embassament al que hem fet referencia i algunes construccions d'interés. Aquest paratge constitueix, amb el Parc Natural dell'Albufera i la Devesa del Saler, un deis pocs espais naturals amb que compta I'area metropolitana de Valencia, necessari pulmó i lIoc d'esplai de I'aglomeració urbana.
Aquest indret de la VALLESA constitueix una pe~a fonamental del possible EIX VERD de la RIBERA DEL TÚRIA, el qual, tal com ha estat assenyalat en diverses publicacions i estudis, podria formar part de la necessaria xarxa estructurant de "corredors verds" metropolitans, d'arees d'esplai comarcals, interconnectats, els quals, com oferta d'oci cultural i educació ambiental, deurien incorporar, a més a més deis paratges naturals, els elements arquitectónics i d'infraestructures d'interés com assuts, xarxa de séquies, molins, masies, camins rurals i ponts antics, poblats histórics, etc.
AQÜEDUCTE
Es tracta d'un aqüeducte per mitja del qualla séquia de Mandor salva el barranc del mateix nom. És un aqüeducte de 82 metres de longitud i amb una altura sobre el sol variable entre els 3,40 m de la seu a entrada i els 9 m en la seu a eixida, arribant a aconseguir els 11 m al punt més alt. L'amplaria de la séquia és de 80 cm. L'aqüeducte, tal vegada d'origen roma, esta constru.it amb diversos materials. La zona alta, per la que es poI circular, esta formada per una solera de formigó que cobrix la séquia i unes balustrades de rajola (que han substituit a uns murets de rajola esquerdejada anteriors); la part intermedia, per la que transcorre la séquia, és de rajola vist, i la part inferior, amb arcs, és de ma90neria L'aqüeducte tenia deu arcs disposats en tres parts. La primera, amb tres arcs xicotets de mig punt que en este moment estan segellats. La zona intermedia té un arc de mig punt. I, finalment, la tercera posseix sis arcs, 4 de mig punt i 2 ogivals. Estos arcs són els més gran. L'aqüeducte esta rodejat per dos camins, un dels quals passa per davall del seu últim arc. Per davall del penúltim arc passa el Barranc del Mandor, i en la zona de I'eixida de I'aqüeducte es troba la finca de la Vallesa del Mandor.
Des del punt de vista estructural, I'aqüeducte presenta un bon estat de conservació, encara que requerix efectuar obres de manteniment.
Els deterioraments més importants que presenta són:
-Perforacions en la solera que cobrix la séquia.
-Part de la balustrada de protecció ha desaparegut. Estos deterioraments suposen un risc per al pas per este elemento Amés, en I'encontre de I'aqüeducte amb el terreny hi ha talussos sense protegir amb una inclinació important.

Procés

EMBALSE Extensión emblase: 6,20 ha. Agua superficial dominante. Apatas para uso humano. Regulación del área de alimentación en pequeño azud-embalse. AQÜEDUCTE La importancia d'este tipus d'elements esta en relació amb la cultura de I'aigua de la conca del Túria. En tata la zona s'han conservat tatauna serie de trams de canalitzacions hidrauliques que formaven partd'una xarxa de reg que s'alimentava del Túria. Este tipus d'infraestructura es troba Iligada a I'aprofitament hidraulic per a regadiu que en esta zona té el seu origen en epoca romana.

Calendari

No disposem d'informació fidedigna per a la seua datació, perque, en absencia d'estudis arqueológics i documentals, resulta difícil propasar una cronologia per a este tipus d'infraestructures, ja que soluactar-se d'obres que tenen un periode d'ús molt prolongat o que s'han realitzat fins al segle passat.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble