Tornar

Motor Nou del Salt del Llop

Codi
13
Denominació
Motor Nou del Salt del Llop
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Salt del Llop
Ús primitiu
Industrial
Data construcció
Ca. 1900
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un motor que forma part d'una explotació agrícola particular, per la qual cosa junt a aquesta cosntrucció trobem, tal i com és característic, una edificació destinada a habitatge temporal dels seus propietaris
Aquest conjunt està format per un edifici de planta rectangular cosntruit amb murs de maçoneria i cantons reforçats amb rajola i coberta de teula àrab de dos faldons. L'accés es realitza per una de les parets mitgeres i damunt la porta, amb la llinda i brancals ressaltats per una motllura de rajola, s'obri un òcul que actualment apareix cegat. Aquesta casa servia per a tancar el pou i per a contindre la màquina a vapor que s'emprava per a bombejar l'aigua del subsòl, tal i com ens fa veure el fumeral que s'adossa a un costat, que servia per a expulsar els fums i els gasos del procés de combustió. Posteriorment s'ha adossat a un costat una construcció posterior amb coberta de fibrocement
El fumeral, seguint el model habitual de l'época, s'assenta sobre una base quadrada, mentre que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El remat del fumeral ha desaparegut. Les màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes que funcionava amb trasmisió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com ès el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'estranger. Entre d'altre cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881
En un angle de la caseta s'ha cosntruit posteriorment una torreta de planta rectangular per a insta.lar-hi la comesa elèctrica, ja que cap a la dècada dels anys cinquanta es va generalitzar l'electrificació de tots els motors
Un altre element que forma part del conjunt és la bassa, de la qual únicament s'han conservat algunes restes poc significatives. Allí es vessava l'aigua que es treia del pou, i una vegada s'omplia la bassa, obrint una vàlvula per la mateixa pressió, eixia canalitzada per sèquies cap a les parcel.les que calia regar

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble