Tornar

Motor Pou Nou

Codi
14
Denominació
Motor Pou Nou
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Direcció
Polígono 4, parcela 153 // 001700200YJ26E
Barri
Salt del Llop
Ús primitiu
Industrial
Data construcció
Ca. 1930
Accés tradicional
Carretera de Torrent a Albal
Edifici instal·lació
Motor y vivienda
Estat contexte
Bueno
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Notes
FICHA REVISADA EN EL AÑO 2010 ( PLAN GENERAL DE CATARROJA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS)
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest conjunt està format per un edifici de planta quadrangular cosntruit amb murs de maçoneria i coberta de teula àrab a dues vessants. Aquesta casa per a tancar el pou i per a contindre la màquina a vapor que s'emprava per a bombejar l'aigua del subsòl, tal i com ens ho fa veure e fumeral que s'adossa a un costat, que servia per a expulsar els fums i el gasos del procés de combustió. Junt a aquesta edificació trobem un altra més gran, de dues plantes i coberta a dues vessants. Aquesta presenta clarament una finalitat residencial, tal i com ens ho fa veure l'ampli balcò que serveix de pòrtic a la porta d'entrada i enfasitza aquesta cara com a façana principal, a més de la presència d'altres balcons en la planta superior
Les façanes de l'edifici es rematen de forma graonada. En la façana principal trobem un plafó de taulells indicant el nom del motor
El fumeral, seguint el model habitual de l'època, s'assenta sobre una base quadrada, mentre que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El cos de la base quadrad es remata amb una cornisa amb denticles. Les màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadiu històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'extranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881
En un angle de la caseta s'ha cosntruit posteriorment una torreta de planta rectangular per a instal.lar-hi la comesa elèctrica, ja que cap a la dècada dels anys cinquanta es va generalitzar l'electrificació de tots els motors
FICHA REVISADA EN EL AÑO 2010 ( PLAN GENERAL DE CATARROJA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS)
Conjunto de edificios construido a principios del siglo XX, formado por la caseta de máquinas del motor, vivienda del motorista y la chimenea de ladrillo, ésta última fichada en el presente catálogo como ET14. La casa de máquinas es un edificio de planta cuadrangular construido con muros de mazonería y cubierta de teja árabe a dos vertientes. Esta construcción se utilizaba para cerrar el pozo y contener la máquina a vapor para bombear el agua del subsuelo, tal y como nos indica la chimenea adosada a un lado. Junto a esta edificación aparece otra de mayores dimensiones, de dos plantas y cubierta en dos vertientes. Ésta presenta claramente una finalidad residencial, como nos indica el amplio balcón que sirve de pórtico al acceso y enfatiza esta fachada como principal. En la dicha fachada encontramos un rótulo de azulejos indicando el nombre del motor. Las fachadas del edificio se rematan de forma escalonada.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.