Tornar

Cementeri Municipal

Codi
11
Denominació
Cementeri Municipal
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Cementeri s/n
Data construcció
1880-1910
Data transformacions
Ca. 1940 / ca. 1980
Accés tradicional
C/ Cementeri s/n
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries - Cementeris
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un cementeri de tres recintes que és el resultat de dos processos d'ampliació del seu espai per la part posterior en la dècada dels anys vuitanta del segle XX respectivament
El recinte original ocupa una superficie quadrangular. El seu perímetre està tancat per un mur de maçoneria. La façana es simètrica i presenta tres obertures d'accés : la central resaltada en alçada i les altres dues. Pels trets estil.lístics neogòtics podem datar aquesta façana en les darreres dècades del segle XIX o les primeries del XX, quan aquest estil era preferit per a l'arquitectura religiosa. S'accedeix al seu interior travessant un pòrtic d'una vessant, on als costats trobem dues cambres destinades a sala d'autòpsies i dipòsits de cadàvers respectivament. En tot el seu peímetre s'adossa un cos de cinc pisos de nínxols, construits amb mur de rajola i revoltons i coberts amb un faldó de teula àrab que vessa les aigües cap a l'exterior del recinte
En aquest cementeri trobem alguns soterraments en foses excavades, però que no presenten cap interés artístic. El mateix ocorre amb les sepultures monumentals, ja que dins el primer recinte únicament trobem un panteó construit l'any 1941 integrat dins una filera de ninxols, amb la façana en forma de creu de fàbrica arrebossada de morter i pintada, que presenta un estil prou eclèctic barrejant pilastres jòniques amb arcs ojivals
Durant l'època preindustrial els cementeris se situaven dins els nuclis habitats al costat de l'esglèsia parroquial. Tot atenent els problemes de caràcter sanitari que podia presentar aquesta situació, la Real Cédula de 3 d'abril de 1787-Titulo III de la "Nivísima Recopilcaión", que disposava l'obligació de construir els cementeris a determinada distància dels nuclis habitats i la prohibició de soterrar dins les esglèsies llevat d'excepcions molt assenyalades. Aquestes normes no es compliren tan prompte com era d'esperar, sinó que començaren a fer-se realitat a partir dels greus episodis de mortandat ocorreguts al llarg del segle XX. En aquest sentit hi ha a l'Horta dos moments claus : El primer és el final de la guerra contra les tropes napoleòniques. El 15 de febrer i el 10 d'abril de 1816, per ordre del Exmo. Sr. Xavier Elio, Capità General i President de la Junta Superior de Sanitat, es remeten circulars als ajuntaments amb el manament de procedir a la construcció de cementeris fora dels nuclis habitats. El segón és la terrible epidèmia de còlera morbo que en 1885 va afectar la comarca, causant greus efectes entre la població

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.