Tornar

Pont de la Carretera a Alborache

Codi
20
Denominació
Pont de la Carretera a Alborache
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
VP 3065, km.17
Barri
Canyada de La Rochida
Accés tradicional
Carretera de Silla a Toris (VP. 3065)
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Pontó que permet el desguàs d'una rambla que creua pel traçat de la carretera de Silla a Alborache. Aquest pont respon a tipologies establertes durant la segona meitat del segle XIX que es van materialitzar en diferents llocs, variant únicament les mesures d'un cas a un altre
El pontó està format per un arc de mig punt de rajola aparellada a pam i mig recolzada sobre un estrep de carreus amb les cantoneres de rajola. Els carcanyols són de carreus sense rejuntar. Als costats del pontó hi trobem sengles pantalles de carreuó. Els ampits són de rajola amb els perfils remarcats per carreus
Durant la dècada dels vuitanta del segle XX es va ampliar l'amplària de la calçada, per la qual cosa es va desmuntar el costat esquerra (en direcció a Picassent) i es va a tornar a reconstruir la pantalla de carreus, tot i que la rosca de l'arc de rajola s'ha reconstruit amb formigó encofrat
En aquesta reconstrucció trobem certa sensibilitat, ja que s'han conservat les morfologies originals, i en les parts afegides s'han emprat materials nous, el que permet una fàcil lectura de la intervenció. Però com a conseqüència de l'elevació de la calçada els ampits han perdut les seues proporcions originals i en un dels costats es troba enderrocada la fàbrica original i ha estat substituida per una protecció metàl.lica
Actualment la calçada es troba asfaltada

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.