Tornar

Pont de la Carretera a Alborache Sobre el Barranc de Picassent

Codi
25
Denominació
Pont de la Carretera a Alborache Sobre el Barranc de Picassent
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Paridora
Accés tradicional
Carretera de Silla a Toris (CV.415)
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Pont de carretera de gran llum construit per a salvar el pas de la carretera de Silla a Alborache sobre el Barranc de Picassent, abans d'entrar al nucli urbà circulant en direcció a Alborache. Aquest pont es va construir en la segona meitat del segle XIX dins els programes de modernització de carreteres que es van dur a terme
El seu alçat s'articula en base a sèries d'arcs de diferents amplàries. Els arcs centrals, situats damunt el llit del barranc, són més amples que els laterals que s'alcen sobre les terrasses de les vessants del caixer, de llum més reduida
El llit del barranc se salva per dos arcs rebaixats de gran llum amb l'intradós de rajola vista aparellada a pam i mig que s'assenten sobre parets mitgeres de carreus amb tallamars. Es tracta, per tant, d'una construcció prou sòlida, que a més de suportar les càrregues dels arcs que recolza, ha de poder aguantar la força de l'aigua en cas de produir-se fortes avingudes. D'altra banda els arcs laterals es construeixen amb volta de mig punt de rajola aparellada a pam i mig que s'assenta sobre imposta de carreu. S'assenten sobre parets mitjeres de carreus amb les cadenes cantoneres de rajola vista. Els carcanyols de tota la sèrie d'arcs són de carreus rejuntats
A l'extrem del pont que comunica amb la població, on el barranc presenta una vessant més suau, el pont s'uneix amb el nucli urbà amb unes pantalles de maçoneria rejuntada cosntruides a talús
Tal i com podem apreciar a la fotografia de principis del segle XX els àmpits del pont eren de fàbrica massissa, els quals han desaparegut
Aquest pont va ser restaurat l'any 1997. Es va afegir una llosa de formigó colorejat a cada costat per a situar les voreres i poder donar així major amplària a la calçada per on discorren els vehicles. Es va col.locar com a protecció una nova barana de ferro colat i als arrancs del pont s'han disposat unes figures al.legòriques al poble de Picassent sobre repeus de formigó encofrat

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.