Tornar

Molí de Ratat

Codi
18
Denominació
Molí de Ratat
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Pda. Albudor s/n
Barri
Albudor
Data construcció
1800-1830 Est
Accés tradicional
Senda del Camenteri
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - Molins hidraùlics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es tracta de un molí hidràulic que aprofita el cabal d'una de les derivacions de la Sèquia Reial del Xúquer per a moure les sues moles. Per aixó la seua cronologia cal situar-la en les dècades immediatament posteriors a l'any 1801 quan es va entrar en ús el darrer tram de la sèquia manat construir a instàncies del duc d'Híjar
L'edifici presenta una planta en forma d'L formada per dos cossos de dues crugies de dues plantes units de manera perpendicular. Els murs són de maçoneria i han estat recentment arrebossats amb morter de ciment. Sembla que el primitiu edifici estava format únicament pel cos oriental al NE que presenta la coberta a quatre vessants i és on trobem els dos cacaus on se situaven les moles per a moldre el gra, que actualment, tal i com vegem a les fotografies, apareixen pràcticament soterrats. Les obertures, tant de la planta baixa com del pis superior, es tanquen amb reixes de ferro forjat
L'altre cos, que presenta diferències cosntructives en les llindes de les obertures, en la coberta (que és de dos faldons) i en el ràfec, que és de rajola vista i no es motllurat com l'altre cos sembla que va ser construit unes dècades més tard
Els forjats són de biguetes de fusta i revoltons de rajola, mentre que les cobertes es sustenten sobre una estructura de biguetes de fusta
El molí entra en funcionament quan l'aigua que cau de la sèquia entra en contacte amb els àlems del rodet. Aquest transmet el moviment a una mola situada el cacau sobre la planta baixa de l'edifici, a través d'un eix anomenat arbre. Hi ha dues moles : la inferior, que és fixa, i la superior que gira moguda pel rodet. Aquestes apareixen cobertes per un caixó de fusta. El gra es vessava dins un caixó de fusta en forma de piràmide invertida : la tolva. Des d'allí queia el gra en el forat central de la mola superior i per un forat frontal eixia convertit en farina
En l'espai destinat a les moles en molts molins hi havia una grua per a poder alçar les moles, ja que cada cert temps es desgastaven i calia picar-les
Es tracta d'un mecanisme d'hacer amb un caragol que permet la seua elevació. Aquest aparell permetia el moliner treure la mola del seu emplaçament i traslladar-la de lloc per a picar-la

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.