Tornar

Antiguo Convento de Padres Franciscanos de Benissivá y Benitaya

Codi
03.30.136-018
Denominació
Antiguo Convento de Padres Franciscanos de Benissivá y Benitaya
Municipi
VALL DE GALLINERA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)