Volver

Molí del Collao 01

Código
1
Denominación
Molí del Collao 01
Municipio
BENISSA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
El Collao (Tossal)
Barrio
Molins del Collao
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Acceso tradicional
Senda d'animal desapareguda
Nuevo acceso
Camí d'accés als dipòsits d'aigua municipals de Benissa
Estado contexto
Aquells donats per les inclemències del temps i la realització d'obres al seu interior (actualment és un magatzem de ferralla)
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
01/12/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es tracta d'una construció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre el sòl natural del tossal. Està bastida en pedra viva carejada en alguns casos, travada amb morter de calç, configurant un gruixut mur
La porta, d'arquitrau, presenta una orientació sudoest, des d'on s'accedia a la planta baixa. D'ací arranca una escala de planta semicircular feta amb graons de pedra picada. Per ella s'accedia a la cambreta, ara perduda, i de la que resten las marques de l'embigatge que la sustentava així amb algunes lloses de pedra travades amb algeps que formarien el seu pis. A l'extrem superior s'ubica l'últim pis on hi serien la maquinària i les moles Aquest pis superior està sustentat per una volta de blocs més o menys plans disposts radialment, que foren travats amb morter de calç. Aquesta volta és arrematada per un arc de mig punt de les mateixes característiques constructives que la volta
A la superficie inferior de la volta es conserva un enlluit d'algeps i el forat de forma quadrangular per on queia la farina des del pis superior fins a la cambreta
El basament exterior del mur presenta un petit cintell de la mateixa obra del molí que donaria consistència a l'estructura
El sector nord del mur exterior presenta un arrebossament de morter de calç. Sobre el mur exterior del molí, tot rodant el seu perimetre, es localitzen nou forats per lligar les antenes
En l'arquitrau de la porta apareix gravada la data de construcció del molí, "año 1850"
Al pis superior n'hi ha obertes dues finestres, una sobre la porta i una latra oposada, amb dues però amb arquitrau de pedra exterior i arquet de paredat interior. També en aquest pis s'ubica un petit esmariet quadrangular empotrat, a l'inici de l'escala, i un altre espai buidat en el mur de forma allargada vertical que suposem relacionat amb la maquinària del molí
A la planta baixa es conserva, baix de l'escala, un esmari en forma de capelleta
Sobre l'enlluit de calç de la paret de la planta baixa es conserven grafitis
Els materials emprats en la construcció son la pedra calcaria del propi tossal, morter de calç i algreps
El molí s'assenta sobre la roca del tossal
La tècnica constructiva es de paredat comú de blocs calacaris carejatsen algun cas, disposats en filades més o menys horitzontals i travats amb morter de calç
Aquest molí, com la resta dels molins del Collao, es situa sobre un tossalet de roca calissa oligocena des d'hom divisa l'ampli sinclinal miocé de Benissa a l'est i sudest, els importants massissos cretàcics al nord i sud, i la fèrtil plana quaternaria de Xaló al Ponent
El paissatge o entorn dels molins del Collao, pot ser definit com de muntanya amb importants zones abancalades per al conreu ( i actualment abandonades), i una reduida zona urbanitzada al SE dels molins
Les cosntrucciones econòmiques son d'abancalament agrícola de secà, amb alguns corrals fora d'us en la zona muntanyeca i diverses viviendes d'utilització eventual, en les riques zones del sudest
A més a més, restes de tres molins de vent
El traçat viari, a més dels diversos camins o entradors d'escassa entitat, al nord d'aquest conjunto de molins del Colao (a uns 500 mts. aproximadament) corre, en direcció SE-NO la carretera (antic camí) que comunica Benissa i la costa amb la Vall de Xaló-Pop

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball és el pis superior, on s'ubicava la maquinària que fei moure les moles i aquestes mateixes. A més a més estava la planta baixa que s'utilitzaria com espai per emmagatzemar el gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria ser usada com dormitori i dipòsit dels estris del molí

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.