Volver

Molí de Montserrat

Código
4
Denominación
Molí de Montserrat
Municipio
BENISSA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Partida de Benimarraig
Barrio
Molí de Monserrat
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Acceso tradicional
Camí de carró i senda d'animal
Nuevo acceso
Eixamplament del camí de carró, havent desparegut la senda
Edificio instalación
Sense ús
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
31/05/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es tracta d'una construcció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre un cintell d'uns 35 cms. d'altaria que s'assenta sobre el sòl natural del tossal. Està bastida amb blocs de pedra "grava" (denominació de la roca d'aquests tossals) travada amb morter que configuren el gruixut mur del molí
La porta, orientada al sudoest, és de mig punt amb corredor apuntat, bastida amb el mateix aparell del molí i recoberta amb un gruixut enlluit de morter. Per aquesta porta s'accedia a la planta baixa des d'on arrancava una escala de planta semicircular feta amb blocs de pedra de la zona i de la que no més es conserva l'arranc, tot i que en origen tindria uns 14 graons. Per ella s'hi accedería a un petit entresolat (a 2,20 mts. sobre el nivell del pis) i a la planta superior, on es situarien la maquinària i les moles. La volta que subjectava aquesta planta es pot considerar com una "falsa volta" feta amb un aparell semblant al de la resta del molí i aguantada per un gran tronc o sola en el lloc on deuria ser-hi l'estructura de l'arc que troben subjectant aqueixes estructures. La volta conserva el forat de caiguda de la farina
A l'extrem oposat a la porta s'obseva un accés de característiques semblants al primer però que havia estat encegat. Es a dir, que en un primer moment aquest molí va disposar de dos accesos iguals i oposats
Es conserven restes del pis interior fet amb lloses i morter
L'interior del molí està cobert amb un enlluit d'algeps del que se conserven restes també sobre la cara externa
Es conserven les restes d'una finestra situada sobre la porta, suposant l'existencia d'un altra oposada i actualment desapareguda
En la paret interior es conserven dos petits armaris o rebots empotrats de forma quadrangular, un a la planta baixa i l'altre a la superior
En el perimetre exterior del molí es situen quatre estaques col.locades més o menys simetricament que servirien per a lligar els seus brassos
No es conserven restes del seu cobriment
Els materials emprats per a la construcció son la pedra del propi terreny, algun carreu de pedra tosca probablement reutilitzat (originari de la costa) Morter de calç, alguna rejola
El molí s'assenta sobre el nivell del sòl del terreny segurament aplanat previament
La tècnica constructiva es el paredat comú de maçoneria de blocs travats amb morter de calç disposats en filades horitzontals que en l'interior del mur del molí semblen formar un reompliment. Conserva restes de enlluit interior i exterior
El molí de Monserrat es localitza al punt més alt d'una petita lloma de terres blanques del Miocé (burdigalià), facies Tap
Des d'aquest lloc es divisa un panorama de tossals i fondos barrancs totalment abancalats per al conreu agrícola, amb un notori predomini de la vinya, ques es perlloguen cap al sud i sudest fins a la mar
A les proximitats del molí es situa una caseta de camp inclosa dins la mateixapropietat, a l'hora que l'abancalament agrícola i l'existència d'altres casetes de funcionalitat agrícola conformen l'entorn del molí
El molí se situa a la vora d'un camí de carró d'accés a propietats agrícoles. Així mateix, a pocs metres d'aquesta construcció es situa l'actual carretera general que en aquest tram comunica Benissa amb Calp

Proceso

L'energía utilitzada es l'eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més, estava la planta baixa que s'utilitzava com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquests dos espais estava la cambreta que eventualmente podria usar-se com a dormitori i dipòsit dels estris propis del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.