Volver

Molí dels Castellons

Código
1
Denominación
Molí dels Castellons
Municipio
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Els Castellons
Barrio
Molins dels Castellons
Fecha construcción
S.XVII?
Fecha transformaciones
S:XIX? (Destrucció)
Acceso tradicional
Senda d'animal perdua
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner. Torre de guaita
Estado contexto
L'únic risc actual seria la construcció d'algun xalet o cosa semblant
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
31/08/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

L'estructura conservada d'aquest molí correspon al seu basament circular (tal volta una torre?), del qual apenes si es conserven restes, en el sector que conserva major alçada, que ultrapassen el 130 cm
L'obra actual pot ser descrita con un anell circular d'obra de paredat comú, bastit sobre la roca del tossal, en el qual no s'observen obertures ni altres detalls arquitectónics
Potser aquest basament correspondria al cintell del molí
Els materials de construcció son pedra viva calcaria sovint carejada, treta del mateix indret. Morter de calç
Aquest molí s'assenta sobre les roques del tossal directament
Obra de paredat comú amb fileres de pedres travades amb morter de calç i disposades en filades més o manco horitzontals
Des de l'emplaçament del molí s'ataulla un bastíssim territori agraonat per al conreu agrícola i a hores d'ara alterat per les modernes urbanitzacions turístico-residencials
Presenta abancalament agrícola realitzat a base de margenades de pedra en sec, qualque habitacle dispers agrícola (amb alguns riu-raus) i construccions turístiques de diversa classe i característiques
A pocs metres (al sud) es troba el camí dels molins, mentre que un quilometre al nord veiem com travessa en direcció oest la carretera general que va a Alacant

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica

Calendario

Tot i que les restes conservades no permeten realitzar cap tipus d'observació, cal suposar que es repetiria el mateix esquema ja vist en d'altres molins ben conservats

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.