Volver

Via Crucis. Estació III

Código
58
Denominación
Via Crucis. Estació III
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Camí Calvari, s/n
Ubicación
Al passeig del Calvari tercera caseta
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula es de finals del s.XIX
Estado contexto
Deteriorat. La fornícula es troba en un estat millor al estar allunyada de les vivendes El risc de destrucció és prou gran
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Via crucis
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
19/06/98
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Jesús cau a terra amb la creu damunt. Un centurió li pega amb la lança mentre altres dos l'alcen amb la corda que du nugada a la cintura. Els dos fariseus que l'acompanyen li diuen amb senyes que s'alce. A un segon plànol un altre centurió damunt un cavall. La orla està formada per una línea blava pintada en la ceràmica. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i la cocció. Posee inscripcions al pannell hi ha pintat: "III" i al cantó dret inferior la signatura de l'autor: VICENTE JIMENO. En la fornícula, en una rajoleta hi ha escrit: "A EXPENSAS DE PEDRO SANCHIS GALIANA" El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 40 x 60 cm Té un total de 6 peces (2x3); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula és una caseta, la part inferior de la qual està formada per un cos rectangular massís; la part superior alberga el pannell, col.locat en un buit d'uns 30 cm de fons i també de forma rectangular. La caseta acaba en un cos piramidal a mode de teulada. La corona una creu de ferro fundit. Realitzat en obra i ferro fundit. La fornícuca té unes dimensions de 2,5 m d'altura per 50 cm de fons.

Calendario

No hi ha encarregats això explica l'estat tan lamentable en el que es troben. Durant la Quaresma tots els dimecres i divendres el retor i els fidels canten el calvari (és a dir canten davant de cada caseta). En Setmana Santa, Dijous Sant, el retor i els fidels fan el Calvari a les onze de la nit i el Divendres Sant es fa la processó.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.