Volver

Molí de la Casa o de Dalt

Código
161
Denominación
Molí de la Casa o de Dalt
Municipio
ARES DEL MAESTRE
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
En el Barranco de los Molinos
Barrio
Barranc dels Molins
Uso primitivo
Industrial
Acceso tradicional
Barranc dels Molins
Estado contexto
Parcialment en ruines
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos hidráulicos
Autor
R. Lloría; S. Selma; J. Soriano
Fecha
20/08/98
Notas
Existe un CD con documentación fotográfica del Inventario de Bienes Muebles de los molinos
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Barranco de los Molinos de Ares del Maestre

Es tracta d'una construcció que combina, en el mateix edifici, un molí hidràulic de farina de roda horitzontal i els espai propis d'un mas o habitatge rural dispers. Aquesta es troba situada al marge esquerre del Barranc dels Molins (Ares), a una altura de 960 metres sobre el nivell del mar
L'edifici té una planta rectangular i perpendicular al vessant, encara que s'intenta adaptar a l'orografia del terreny. Disposa de dues altures en una sola crugia paral.lela a la façana principal. La coberta és a una aigua vessant cap a aquesta façana i està construida amb teula àrab, enganxada amb una capa d'algep, sobre un embigat de llistons i cabirons de fusta. El sostre de la planta baixa està fet amb lloses. La resta de la construcció es feu amb maçoneria de pedra carejada i travada amb morter de calç i revestida després. Els carreus apareixen a les cantonades de la construcció i als brancals i el llindar de la porta d'accés. El sòl de la planta inferior es troba empedrat amb cudols a la sala de mòlta i lloses força grans a la cuina de l'habitatge
La planta inferior està compartimentada en tres espais: un estable amb pessebre, en molt mal estat de conservació; la sala mòlta, empedrada amb cudols, amb una zona més elevada per cobrir el cacau i instal.lar el banc de moles amb l'únic joc de pedres que hi havia (una de baix i una altra de dalt); i la cuina, amb llar i forn adossat a la part externa de l'edifici, i amb una terra enllosat (els aramaris i les prestatgeries propis de la cuina es troben en un mal estat de conservació). La planta superior està ocupada per les cambres del mas, amb un petit espai just a sobre de la sala de moles condicionat per instal.lar la "limpia" (mecanisme vinculat a l'activitat productiva del molí)
La porta principal d'accés al molí és de fusta, de doble fulla horitzontal, en mal estat de conservació. A l'exterior, i a banda i banda d'aquesta, hi ha un altre accés directe a la planta superior pel costat dret, per sobre del forn. La façana té dues finestras a la planta baixa, corresponents a la sala de moles i a la cuina, emmarcades per pedres tallades, i tres finestres a la planta superior, amb llinda de fusta. La part del davant del molí es troba tota ella empedrada amb cudols a diferents nivells
El cacau es troba força net i encara conserva algunes parts del mecanisme d'impulsió del molí. L'eixida es troba canalitzada i coberta amb lloses grans durant uns metres, per a desaiguar finalment al barranc
L'aigua necessària per al seu funcionament és captada mitjançant un assut situat més amunt del barranc, i conduida per una séquia fins la bassa
Aquesta té una forma triangular i aprofita un aterrssament del pendent per construir dos murs de pedra que confluixen en la boca de la rampa. La seua fàbrica interna es conserva bé, mentre que l'externa ha patit una solsida important. La rampa té una secció troncopiramidal que s'estreta cap al cacau. A l'exterior presenta una gran escala, ben conservada, en descens cap al molí per superar un desnivell de quasi 15 m

Proceso

Un molí de farina de tipus hidràulic és aquell que utilitza l'aigua com a força motriu i, dins d'aquests, trobem els que són accionats mitjançant una turbina o roda horitzontal La força necessària per fer moure un molí d'aquestes característiques s'obté amb un cabal d'aigua controlat i regulat per fer-lo incidir sobre una roda d'àleps o pales. Aquest cabal d'aigua es transforma en energia motriu en fer girar la roda horitzontal i posar en moviment el mecanisme de mòlta, les moles Aquest objectiu de conduir l'aigua des de la bassa al cacau on es troba la roda d'àleps s'aconseguix mitjançant la construcció d'un cup vertical o d'una rampa inclinada. Des d'un punt de vista arquitectònic es reconeixen per la presència d'una mena de torre o d'una escala de grans blocs cúbics respectivament. Aquest elements hidràulics se situen sempre al darrere del casal i connecten amb la bassa situada en un punt més elevat Per fer moure la roda cal obrir, amb el ganxo d'arrancar la mola, el tap de la segitia i deixar passar l'aigua a l'interior del cacau perquè puga incidir sobre els àleps a una forta pressió

Calendario

Un molí fariner hidràulic està constituit pel casal o edifici pròpiament dit i tota una sèrie de construccions hidràuliques annexes que permeten el seu funcionament (sèquies, bassa, cup o rampa, etc) L'edifici del molí acostuma a ser de dimensions reduides i diferencia clarament dos espais: la sala de moles on es produix tot el procés de treball, i el cacau o carcavó, a sota del molí, on es troba el mecanisme d'impulsió de les moles, bàsicament la roda horitzontal d'àleps Adossat al molí es troba la bassa in emmagatzemar l'aigua que disposa d'una caiguda vertical (cup) o inclinada (rampa) per tal de salvar un desnivell important entre aquesta i el cacau del molí Els molins es localitzen immediats als cursos d'aigua. De fet, l'eixida del cacau acostuma a estar a ran del llit del riu o barranc per retornar-li l'aigua utilitzada Amb el pas del temps la construcció en un lloc de residència dispers. Aquestes noves construccions combinaren l'espai de treball amb el d'habitatge, esdevenint un gran edifici amb múltiples estances i construccions annexes que acolliran les activitats d'un establiment rural dispers

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble