Volver

Molí Sol de la Costa

Código
182
Denominación
Molí Sol de la Costa
Municipio
ARES DEL MAESTRE
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
En el Barranco de los Molinos
Barrio
Barranc dels Molins
Época
S.XVIII (1798)
Uso primitivo
Industrial
Fecha construcción
1798
Acceso tradicional
Camí vell d'Ares pel barranc dels Molins
Nuevo acceso
Camí parcialment asfaltat des de la ctra. CV15 (Castelló-Ares)
Estado contexto
Bo
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos hidráulicos
Autor
R. Lloría; S. Selma; J. Soriano
Fecha
20/08/98
Notas
Existe un CD con documentación fotográfica del Inventario de Bienes Muebles de los molinos
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Barranco de los Molinos de Ares del Maestre

Es tracta d'un molí hidràulic de farina de roda horitzontal situat al merge dret del Barranc dels Molins (Ares), a una altura de 906 m
L'edifici original té una planta rectangular, amb un cos central (ocupat a la planta baixa per la sala de moles) i dos cossos més petits adossats als laterals que serviren d'habitatge. La construcció es feu sobre dues crugies, perpendiculars al llit del barranc i a la façana principal. La coberta és a dues aigües vessants cap als laterals i està construida amb teula àrab sobre un embigat de llistons i cabirons de fusta. El cos central té dues altures i una recambra que es bastiren sobre un embigat central, i amb voltes de maó lluides i pintades que li donen a la sala de mòlta una alçada molt gran.
L'edificació es feu amb maçoneria de pedra carejada i travada amb morter de calç, però sense revestir després i deixant la pedra vista completament. Amb posterioritat la façana principal de l'edifici serà lluida i emblanquinada
Els carreus són utilitzats a les cantonades de l'edifici, a les finestres i als brancals, el llindar i la llinda de la porta d'accés a la sala de mòlta. En aquesta última hi ha una inscripció que diu "AÑO 1798" acompanyada, a l'esquerra, d'un rostre humà de perfil i, a la dreta, d'un conjunt format per un home citant un bou amb una capa. Les cantonades de la imponent torre del cup també tenen carreus. Alhora, la seua construcció i la del mur de la séquia que connecta la bassa amb el cup mostren les pedres carejades disposades en filades i vistes quasi per complet, sense gaire morter Aquest últim mur, a més, disposa d'un pas ample per accedir a banda i banda del pendent que està resolt amb una volta de canó
La porta d'accés al molí és de fusta, de doble fulla horitzontal, en no massa bon estat de conservació. El terra de l'interior està fet amb cudols i es conserven encara els dos parells de moles. Aquest molí disposava de dos jocs de moles que funcionaven independenment al tindre dos cacaus és considerable ja que cap una persona dreta. La seua construcció està feta també amb grans pedres, en alguns punts esquadrades
Com a modificació més destacada està l'instal.lació d'una "limpia" que s'hagué de fer en una de les dependències del cos lateral de l'esquerra, comunicant amb la sala de mòlta a través de la paret
Igualment, amb el pas del temps, el molí va veure com s'anaven afegint als costats altres dependències o construcciopns vinculades a activitats agràries, bàsicament ramaderes
El molí conserva també els elements annexos propis del sistema hidràulic, com ara una llarga séquia, la bassa (força malmesa actualment) per emmagatzemar l'aigua i el cup (amb l'esmentada séquia per connectar tots dos espais). La bassa té una forma triangular, mab només dues parets construides amb pedra. El cup forma un cos turriforme i massís de més de 19 m de caiguda

Proceso

Un molí de farina de tipus hidràulic és aquell que utilitza l'aigua com a força motriu i, dins d'aquest, trobem els que són accionats mitjançant una turbina o roda horitzontal La força necessària per fer moure un molí d'aquestes carácterístiques s'obté amb un cabal d'aigua controlat i regulat per fer-lo incidir sobre una roda d'àleps o pales. Aquest cabal d'aigua es transforma en energia motriu en fer girar la roda horitzontal i posar en moviment el mecanisme de mòlta, les moles Aquest objectiu de conduir l'aigua des de la bassa al cacau on es troba la roda d'àleps s'aconseguix mitjançant la construcció d'un cup vertical o d'una rampa inclinada. Des d'un punt de vista arquitectònic es reconeixen per la presència d'una mena de torre o d'una escala de grans blocs cúbics respectivament. Aquests elements hidràulics se situen sempre al darrere del casal i connecten amb la bassa situada en un punt més elevat Per fer moure la roda cal obrir, amb el ganxo d'arrancar la mola, el tap de la segitia i deixar passar l'aigua a l'interior del cacau perquè puga incidir sobre els àleps a una forta pressió

Calendario

Un molí fariner hidràulic està constituit pel casal o edifici pròpiament dit i tota una sèrie de construccions hidràuliques annexes que permeten el seu funcionament (sèquies, bassa, cup o rampa, etc) L'edifici del molí acostuma a ser de dimensions reduides i diferencia clarament dos espais: la sala de moles on es produix tot el procés de treball, i el cacau o carcavó, a sota del molí, on es troba el mecanisme d'impulsió de les moles, bàsicament la roda horitzontal d'àleps Adossat al molí es troba la bassa on emmagatzemar l'aigua que disposa d'una caiguda vertical (cup) o inclinada (rampa) per tal de salvar un desnivell important entre aquesta i el cacau del molí Els molins es localitzen immediats als cursos d'aigua. De fet, l'eixida del cacau acostuma a estar a ran del llit del riu o barranc per retornar-li l'aigua utilitzada Amb el pas del temps la construcció d'un molí buscà nous indrets allunyats dels nuclis de població, cosa que el convertí en un lloc de residència dispers. Aquestes noves construccions combinaran l'espai de treball amb el d'habitatge, esdevenint un gran edifici, amb múltiples estances i construccions annexes que acolliran les activitats d'un establiment rural dispers

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble