Volver

Molí de Vent, Camí a Atzeneta

Código
1
Denominación
Molí de Vent, Camí a Atzeneta
Municipio
CULLA
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Fecha construcción
1873
Fecha transformaciones
Parcial destrucció dels anexes de la base al 1988-1989
Acceso tradicional
El molí es situa a la vora d'un camí tradicional (possiblement assegador) que comunicava Culla amb el pla i Atzeneta, tot travessant per nombrosos masos
Nuevo acceso
No existeix
Edificio instalación
No té cap tipus d'ús
Estado contexto
Les imclemències del temps i les accions no controlades
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués y Jaumen Buigues i Vila
Fecha
23/07/93
Notas
L'especial interés d'aquest molí, prou ben conservat i amb una tipología constructiva molt particular, faria necessaria una ràpida intervenció, tant pel que fa a la possible consolidació de l'estructura, com a la realització d'una completa planimetria i un exhaustiu inventari dels diversos materials que hi conté, bàsicament relacionats amb la màquinaria del molí (fusta, ferro i pedra) Els béns mobles tenen fitxes individualitzades amb diapositives, que es troben dins de aquesta fitxa del molí de vent general
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí es situa a l'extrem sud del Terme, quasi a la fita amb el Terme d'Atzeneta. És aquesta una zona de rrelleu muntanyós suau que marca el trànsic a les planes quaternaries d'Atzeneta
Tota la zona es pot caracteritzar per un aprofitament agrícola important, bàsicament de secà, junt a zones de pinades o recuperades per la vegetació natural, com és ara el cas dels voltants del molí
A més dels masos i l'important abancalament agrícola, de margens de pedra en sec que delimiten les terrasses per als conreus (sempre de secà), a pocs metres del molí (al sudoest) hi trobem una gran estructura bastida amb pedra travada en sec i morter de calç, que mostra importants semblances constructives amb l'obra del molí. Aquest edifici, de planta interior circular i alçat cilíndric amb contraforts. A hores d'ara encara no coneixem la funció d'aquesta estructura (nevera?)
Utilitzaven aquesta instal.lació els masos dels voltants i probablement Atzeneta
Aquest molí corresopon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, amb dependències anexes a la base que s'arredossades al seu entorn, que configuren una planta poligonal irregular amb contraforts. Tota l'estructura s'assenta sobre el sòl natural
El molí, element central del conjunt, presenta tres pisos: la planta baixa, on es situa la porta d'accés i l'arranc de l'escala (de planta semicircular) que actualment està encegada; el primer pis, sustentat per una volta molt rebaixada (ara parcialment ensorrada), on es troben les dues moles; i un pis superior que era cobert parcialment, caracteritzat per una andana o vorera adossada a la paret
En una posterior remodelació, l'accés al molí de la planta baixa fou anul.lat i sustit per l'accés que es realitzaria des de el sostre de les dependències anexes o cintell, mitjançant una porta estreta amb brancalades i llinda de carreus d'arenisca blanquinosa
L'anex o cintell pot definir-se com una estructura de volta anular, amb el mur exterior reforçat amb contraforts. Té dos portes i presenta una rampa d'accés al sostre pel costat ponentí. Aquesta estructura, amb una fluixa volta de pedres i terra, es troba parcialment ensolisida
la funció d'aquest espai seria la de magatzem i inclús cotxera per als carros

Proceso

Sobre la línia de la façana o frontera principal, es situen quatre obertures. Les dos superiors corresponen a sengles finestres, la de dalt encegada (a la que li correspon una latra d'oposada de majors dimensions i sense tapar), i la de baix, amb llinda gravada on se llig: "AÑO 1873 / CANDICO JVAN." Les inferiors corresponen a dues obertures de major tamany que les anterioors. La debaix (de 118 x 53 cm) està encegada, i la superior correspon a la porta d'accés al molí des del nivell del sostre del cintell Tot l'interior del molí conserva restes de l'enlluit d'algeps Els materials de construcció i orige son blocs de pedra calacaria, carejats o no, del propi indret. Morter del calç i algeps. Terra margosa i argilenca del mateix lloc. Carreus d'arenisca blanquinosa (procedencia local-comarcal?) La tècnica constructiva consta de paredat comú de blocs calcàris travats amb morter de calç i disposats en filades mes o menys horitzontals. Les voltes utilitzen pedralla i terra L'energia utilitzada es eòlica, vent

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.