Volver

Molí de Vent, Camí a l'Ermita de Sant Cristòfol

Código
2
Denominación
Molí de Vent, Camí a l'Ermita de Sant Cristòfol
Municipio
CULLA
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Partida del Mas
Fecha construcción
S. XVIII ?
Acceso tradicional
Pel camí de Culla a l'ermita de Sant Cristòfol
Nuevo acceso
No existeix
Edificio instalación
No té cap tipus d'ús
Estado contexto
Les imclemències del temps i les accions no controlades
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués y Jaumen Buigues i Vila
Fecha
23/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí es situa a pocs metres de l'ermita de Sant Cristòfol, que dona nom a una serralada. S'ubica així sobre la plataforma d'un alt i pla tossal característic d'aquest paisatge de "moles abruptes i valls profundes", de materiales mesozoics formats per calcàries cretàciques
La vegetació es la típica de les serralades mediterrànies interiors, amb conreus de secà a les zones méa arracerades i àptes i un aprofitament ramader important, com és ara el cas de la zona on s'ubica el molí
Hi abunden els murets de pedra en sec que delimiten espais d'aprofitament ramader. Així mateix, abunden a la zona masos amb les seues explotacions agrícoles
Pocs metres al sudest del molí es situa l'ermita de Sant Cristòfol
A més dels camins i assegadors nombrosos a la zona, a llevant del molí, però a una certa distància, corre la carretera local que uneix Culla amb la Torre d'En Bessora i Atzeneta
El molí correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, d'igual amplària que altura, que s'assenta sobre la roca natural. Està bastit amb blocs de pedra travats amb morter de calç que configuren un gruixut mur d'entre 90 i 140 cm
Presenta una única porta orientada a l'oest, amb llinda plana d'un sol bloc
Tot i estar parcialment enderrocat, sobre tot en la meitat oest, és possible conéixer les seues característiques i elements més significatius. La planta baixa conserva un sector de l'escala, de planta semicircular amb sis graons de blocs calcàris del tossal, sustentada per una estructura massissa de paredat comú
La volta, parcialment conservada, està construida amb lloses travades amb morter, observant-se a l'extrem SE un forat triangular corresponent al fariner. A NE i SW, a l'interior del molí, es situen dos engrissiments del mur corresponent als arrancs d'una mena de pilastra-arc de sustentació de la volta. El pis o sòl original de la volta, estava format per una capa de morter
L'únic element conservat del pis superior és un forat quadrangular on hi encaixaria una biga de la maquinària (?) del molí

Proceso

L'única obertura conservada al molí correspon a una petita finestra d'una aireació situada al vertex d'un esmari-fornal empotrat, de forma apuntada, amb dos forats rectangulars sobre la paret, a la part baixa A més d'aquesta estructura hi trobem un altre esmari empotrat, també de forma apuntada, però ara de grans dimensions. La paret d'aquest esmari està a hores d'ara, parcialment enderrocada, comunicant amb l'exterior Els materials de construcció i orige consisteix en pedra calacària del mateix indret i morter de calç La tècnica constructiva es paredat comú de pedres calacàries carejadas (la major part) de tamany mitjà disposades en filades horitzontals i travades amb mortes de calç L'energia utilitzada es l'eòlica, vent

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.